Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni


CEM İZOLASYON LTD. ŞTİ.

 KİŞİSEL VERİLERİN   İŞLENMESİNE  İLİŞKİN  AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Kapsam

Veri Sorumlusu CEM İZOLASYON LTD. ŞTİ.  (“CEM İZOLASYON LTD. ŞTİ. ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek isteriz.

CEM İZOLASYON LTD. ŞTİ. tarafından sizinle paylaşılan “KVKK ve Gizlilik Politikası” metni kapsamında CEM İZOLASYON LTD. ŞTİ. nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen haller ile birlikte aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır.

2. Kişisel Verilerin  Toplanması  ve Hukuki Sebepler

 Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tasarımlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

 3. Kişisel  Verilerin İşlenme  Amaçları

 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz CEM İZOLASYON LTD. ŞTİ.  nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

4. Kişisel  Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla   Aktarılabileceği

 Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilir:

- Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla,

- Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla,

- Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

5. KVKK'nın 11. maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın ilgili kişi haklarını düzenleyen 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz.

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • KVKK'ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için KVKK ve Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin CEM İZOLASYON LTD. ŞTİ. tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, “KVKK ve Gizlilik Politikası” Metni dâhilinde Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi, onayladığımı ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu “KVKK ve Gizlilik Politikası Metni” dâhilinde belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve “KVKK ve Gizlilik Politikası” metninde de gerek içeriği gerekse toplanma yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesini onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Batıkent Mah. Keresteciler Sit.  Çandar Sok. No:10 Tepebaşı Eskişehir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, info@cemizolasyon.com.tr adresinden mail ile iletebilir veya +90 222 335 85 96 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

 Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.cemizolasyon.com.tr adresinde yer alan KVKK ve Gizlilik Politikasını inceleyebilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen yollarla kanunda belirlenen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere pratiklik ve kolaylık sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru yöntemlerini kullanırken faydalanabilirsiniz. (Tarafımıza yapacağınız başvurularda kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Formu'nu İndir)


  • Sosyal Medyada Paylaş